Čo je to autorizácia zmluvy advokátom alebo 6 dôvodov prečo autorizovať zmluvu advokátom

Čo je to autorizácia zmluvy advokátom?

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Zisťovanie totožnosti účastníkov zmluvy advokátom

Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.

Ak advokát napriek uvedenému postupu nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov.

Ak sa ani napriek postupu podľa predošlého odseku advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Podľa § 31 ods. 2 katastrálneho zákona ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená autorizovaná advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Čo obsahuje doložka o autorizácii?

Doložka o autorizácii obsahuje:

a) vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení neskorších predpisov,
b) údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,
c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,
d) meno, priezvisko a podpis advokáta,
e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

6 hlavných dôvodov prečo autorizovať zmluvu advokátom

  1. Okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.
  2. Autorizácia zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom. Nie je nutné overovať podpisy u notára.
  3. Advokát musí zisťovať totožnosť účastníkov zmluvy.
  4. Advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve.
  5. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
  6. Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.
Realitný maklér a expert na reality, realitný bloger.
V realitách sa pohybujem už vyše 11 rokov, pričom využívam všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti správy bytových domov, marketingu, či práva.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.