Katastrálne konanie, čo to vlastne je?

Právna úprava katastrálneho konania je zakotvená v § 22 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam (teda zápis vkladom, záznamom a poznámkou), rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáteo obnove katastrálneho operátu.

Na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

Je možné katastrálne konanie vykonať elektronicky?

Áno, pričom náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.

Čo musí obsahovať návrh na začatie katastrálneho konania?

V zmysle § 24 katastrálneho zákona návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať:

 • identifikačné údaje navrhovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby)
 • názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
 • uvedenie predmetu návrhu – je potrebné povinne špecifikovať, čo chce navrhovateľ dosiahnuť (napr.: návrh na vklad vlastníckeho práva, návrh na záznam zákonného vecného bremena, návrh na zápis poznámky o prebiehajúcom konaní, návrh na opravu chybne zobrazených hraníc pozemkov, či návrh na odstránenie duplicity a pod.)
 • označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad
 • označenie nehnuteľností
 • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu
 • číslo úradného overenia geometrického plánu (ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4 a 6 až 8
 • údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu
 • označenie príloh
 • žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní prostredníctvom elektronickej pošty, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe
 • žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

Okresný úrad zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. Ak bol návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, okresný úrad vyznačí na návrhu dátum a čas prijatia návrhu.

Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Zdroj:

 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Realitný maklér a expert na reality, realitný bloger.
V realitách sa pohybujem už vyše 11 rokov, pričom využívam všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti správy bytových domov, marketingu, či práva.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.