Notárska úschova ako bezpečný spôsob úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť a jej 3 výhody, ktoré musíte vedieť

Každý kto chce predať alebo kúpiť nehnuteľnosť uvažuje nad tým akým spôsobom sa vykoná úhrada kúpnej ceny, aby celý proces prevodu vlastníctva prebehol bez zbytočných rizík. Jedným zo spôsobov úhrady kúpnej ceny môže byť aj využitie notárskej úschovy. Čo je to notárska úschova, aký je jej proces, aké sú jej hlavné výhody a koľko stojí?

Čo je notárska úschova?

Notárska úschova je považovaná za jeden z najbezpečnejších spôsobov úhrady kúpnej ceny (alebo jej časti). V prípade notárskej úschovy má predmet úschovy (peňažnú sumu) nezávislá osoba (notár), pričom zabezpečí, aby sa predmet úschovy vydal príjemcovi po splnení stanovených podmienok, ktoré sú dohodnuté v zápisnici o úschove (po predložení výpisu z listu vlastníctva).

Na začiatok celého procesu budete potrebovať notára, ktorého môžete si môžete vybrať podľa požadovanej lokality na www.notar.sk. Je dobré si dohodnúť termín stretnutia vopred.

Zloženie peňažnej sumy do notárskej úschovy

Klient (kupujúci, zložiteľ) zloží potrebnú peňažnú sumu do notárskej úschovy na základe vydaného oznámenia notárom.

Ak v čase spísania zápisnice o úschove peniaze ešte nie sú zložené na účte notára, notár vydá potvrdenie o prijatí peňazí do úschovy bezodkladne po ich zložení na jeho účet.

Zápisnica o úschove a jej povinné náležitosti

K spísaniu zápisnice o úschove budete potrebovať kúpnu zmluvu. Nezabudnite, že zápisnicu o úschove budete podpisovať zložiteľ, príjemca a notár.

Zápisnica o úschove peňazí musí okrem náležitostí podľa § 47 Notárskeho poriadku obsahovať
a) údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke peňazí, ktoré majú byť predmetom úschovy,
b) údaj o tom, že peniaze boli zložiteľom zložené na účet notára a notárom prijaté do úschovy, alebo údaj o tom, že peniaze majú byť v určenej lehote zložiteľom zložené na účet notára,
c) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu notára, na ktorom budú prijaté peniaze uložené,
d) označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom,
e) príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom, ako má notár naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.
f) vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.
g) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa a príjemcu, na ktorý budú peniaze notárom vydané príjemcovi alebo vrátené zložiteľovi, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.

Zápisnica o úschove – vzor

Vydanie predmetu úschovy príjemcovi

Po splnení podmienok pre vydanie predmetu úschovy príjemcovi v zmysle zápisnice o úschove (predloženie LV) vydá notár príjemcovi na jeho účet predmet úschovy o tejto skutočnosti bude vyhotovený úradný záznam.

Vydanie peňazí alebo vrátenie peňazí z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.

3 hlavné výhody notárskej úschovy

Ochrana predávajúceho – istota pre predávajúceho, že v čase podpisu kúpnej zmluvy kupujúci disponuje požadovanou peňažnou sumou (predmet úschovy).

Ochrana kupujúceho – uvoľnenie prostriedkov notárom príjemcovi (predávajúcemu) až po splnení podmienok pre vydanie predmetu úschovy (predloženie originálu potvrdeného výpisu z listu vlastníctva)

Ochrana pred exekútorom – notárska úschova ochráni kúpnu cenu (predávajúceho) pred začatým exekučným konaním kupujúceho. V zmysle § 65 ods. 6 Notárskeho poriadku počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov.

Koľko stojí notárska úschova?

Podľa Vyhlášky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov odmena predstavuje:

pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura23,24 €
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane49,79 €
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane99,58 €
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane165,97 €
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura331,94 €
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho
možno určiť len s nepomernými ťažkosťami
33,19 €

Zdroj:

  • Zákon č. 323/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  • Vyhláška č. 31/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov

Realitný maklér a expert na reality, realitný bloger.
V realitách sa pohybujem už vyše 11 rokov, pričom využívam všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti správy bytových domov, marketingu, či práva.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.